Fins i intencions

PRINCIPIS D’ IDENTIDAT

Són el nostres fins:

  1. L' educació en i per a la participació.
  1. La reflexió, el sentit crític, l’interés pel saber, l’esforç, la autonomia personal, el pluralisme d’idees, la recuperació de les regles d’urbanitat i el plaer pel treball ben fet , com a valors que han de regir en tots els sectors de la comunitat educativa.
  1. La no diferenciació per cap raó:  de gènere, edat, llengua, raça i/o cultura  en qualsevol actuació de pares, alumnes i professors.
  1. Com a escola valenciana que som: defensar la llengua i cultura pròpies.
  1. Incorporar les NNTT en els processos formatius i comunicatius del centre.
  1. La educació en els valors de: educació per a la salut, l’oci, la pau i la no violència, la cura i el respecte del medi ambient, la igualtat de gènere, la educació sexual i la educació vial, com a referents obligatori en la vida del centre.
  1. Promoure actituds compensadores i integradores de realitats socioculturals desfavorides així com d’alumnes i famílies procedents d’altres cultures.
  1. Impulsar les bones relacions entre els diferents sectors de la comunitat educativa respectant les competències i àmbits d’actuació propis.
  1. Proporcionar els mitjans i recursos necessaris per al treball dels diferents components de la Comunitat educativa.