SOLS ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL/ SOLO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL


• SOL·LICITUD D'AJUDA MUNICIPAL PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR EN EDUCACIÓ INFANTIL.
• SOLICITUD DE AYUDA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL.

SOLS PER A ALUMNAT EMPADRONAT A QUART DE POBLET
• SOLO PARA ALUMNADO EMPADRONADO EN QUART DE POBLET.

• TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 23 DE GENER AL 10 DE FEBRER DE 2017
• PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DEL 23 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2017

• ABANS, CAL DEMANAR CITA PRÈVIA DE 16 DE GENER AL 10 DE FEBRER DE 2017, DE 9:00 a 14:00H, AL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, PRESENCIALMENT O AL TELÈFON: 961536210 extensió 270.
• ANTES, HAY QUE PEDIR CITA PREVIA DEL 16 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2017, DE 9:00 A 14:00H
EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, EN PERSONA O LLAMANDO AL TELÉFONO: 961536210
extensión 270.

Imprès beca valencià

Impreso beca castellano